Wyszukiwarka

Logowanie

Zarejestruj się

Witamy

GAZOMETRIA

Eksplozymetria

ASBIG

ZAJMUJEMY SIĘ:


Systemmami przenośnymi
Systemami Stacjonarnymi
Systemami  Ex
Nasza specjalnośc to
od:
Wyznaczania stref zagrożonych wybuchem, zagrożonych pożarem  
do
Projektowania  i  Instalacji Systemów Stacjonarnych, Uruchomienia
 Opieka nad  systemem ASBIG, eksploatacja i konserwacja, oraz kalibracja , wzorcowanie , naprawa głowic gazometrycznych, przeglądy okresowe itp.
dla  Systemów stacjonarnych  i przenośnych
Zajmujemy się kalibracja obiektową - na miejscu u klienta bez demontażu głowic
Zajmujemy się również: -Modernizacją systemu detekcji, wymianą sensorów detekcji gazów, naprawą, i modernizacją systemu.
Prowadzimy konserwacje systemów detekcji gazów , badamy głowice eksplozymetryczne i wystawiamy świadectwa wzorcowania , świadectwa kalibracji głowic gazometrycznych i eksplozymetrycznych 
 
Producenci

GAZEX
PRO-SERWIS
ATEST GAZ
SAPEL
ALTER
Exgaz
 
Kontakt  Serwis
Podkarpackie   Rzeszów  
tel.       605 098 610
   +48  178611412
office@neso.com.pl
serwis@neso.com.pl
 
 
 
Kotłownie,
Garaże,
Hale produkcyjne , fabryczne, akumulatornie
Stacje obsługi pojazdów
Oczyszczalnie ścieków,  przepompownie
 
Dyrektywa Atex 137
 
 

Potęzna eksplocja gazu w bloku uszkodziła ważny punkt bloku przez co zawaliły się nagle 3 pietra bloku przez co kilkadziesiąt meiszkan runeło na siebię, akcja wyciągania ludzi przygnieionych trwa!..."


 

"Ka­to­wic­ka pro­ku­ra­tu­ra okrę­go­wa po­pro­wa­dzi śledz­two ws. wy­bu­chu gazu w ka­mie­ni­cy w cen­trum Ka­to­wic. Pro­ku­ra­to­rzy będą mogli roz­po­cząć czyn­no­ści na miej­scu ka­ta­stro­fy po za­koń­cze­niu akcji ra­tow­ni­czej. Wy­buch gazu miał miej­sce ok. godz. 5 rano. Eks­plo­zja znisz­czy­ła trzy kon­dy­gna­cje bu­dyn­ku u zbie­gu ulic So­kol­skiej i Cho­pi­na w ści­słym cen­trum Ka­to­wic, w zwar­tej za­bu­do­wie. Za­wa­li­ła się ścia­na fron­to­wa, oca­lał tylko par­ter. W bu­dyn­ku za­mel­do­wa­nych było ponad 20 osób. Po wy­bu­chu ewa­ku­owa­no 15 lo­ka­to­rów.  ..."
 

Wpisy